top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij inschrijving geven de ouders aan Avanco adventure de toelating om:
* Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen, … dienen steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het kamp!


* Foto’s van hun kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren.  Indien u niet wenst dat er foto’s genomen worden van uw kinderen tijdens onze activiteiten. Gelieve dit steeds ruim op voorhand schriftelijk te vermelden via email naar avancokortrijk@gmail.com.
De organisatie waakt erover dat de foto’s niet beledigend zijn en niet strijdig zijn met de openbare orde.


* Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten. 
Indien uw zoon of dochter alleen naar huis mag, vragen we om een schriftelijke toelating in te vullen


* Indien u niet wenst dat er foto’s genomen worden van uw kinderen tijdens onze activiteiten. 
    Gelieve dit steeds ruim op voorhand schriftelijk te vermelden via email naar avancokortrijk@gmail.com

ANNULEREN:

Als ouder kan u uiteraard steeds een gereserveerd kamp annuleren.

Indien u nog niet betaald heeft, kan u dit kostenloos laten doorvoeren. Graag vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Indien u een betaald kamp wenst te annuleren, dan houden wij als organisatie rekening met de reden van annulering. 
Terugbetaling bij annulering is mogelijk mits er een geldig bewijs kan afgeleverd worden (medisch attest of familiale redenen). Dit dient zo snel mogelijk voor aanvang van het kamp gecommuniceerd te 
worden.


Indien er geen geldige reden is, kan men alsnog annuleren, hiervoor rekenen wij een administratieve kost aan van €25 (dus we storten €25 minder terug van het reeds betaalde bedrag).
Een e-mail naar avancokortrijk@gmail.com is hiervoor voldoende.

 

Bij het annuleren van het kamp wegens andere redenen, zal Avanco beslissen welke de correcte afhandeling is voor uw persoonlijke annuleringsreden en in hoever wij een terugbetaling of compensatie uitvoeren.

Avanco heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling (ten laatste 10 dagen voor aanvang van het kamp).
Het kan zijn dat een kamp niet kan doorgaan door gebrek aan voldoende aantal deelnemers of als er zich ernstige elmenten voordoen die een normaal verloop van het kamp in gedrang kunnen brengen.

In dit geval zijn er twee mogelijke oplossingen: ofwel storten wij het volledige bedrag terug ofwel kiest u voor een passend alternatief. Hiervoor helpen wij u graag verder.

PESTEN of ONGEPAST GEDRAG

Ingeval Avanco tijdens of naar aanleiding van een activiteit een (minderjarige) deelnemer berispt op ongepast gedrag of pesterijen kunnen de ouders (of de wettelijke vertegenwoordigers) door ons worden uitgenodigd om hun kinderen op te halen en hun deelname aan de activiteit stopzetten. Bij weigering kan de organisatie de politie contacteren met het oog op verwijdering van de activiteit.
In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de deelnameprijs.

SCHADE

Avanco is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van derden of de eigen goederen van de deelnemer, ongeacht de aard en de oorzaak van de schade of het verlies. Als organisatie doen er alles aan om dit te voorkomen en helpen uiteraard zoeken naar verloren voorwerpen.

bottom of page